[:en]ՀԽՀԿ ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՍԱՄԲԼԵԱՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ [:]

[:en]1997-2015թթ.

 Անցկացման տարեթիվը Անցկացման վայրը
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ
1997թ.-ի ապրիլի  29-30
ՀՀ, Երևան
2002 թ.-ի նոյեմբերի 16-17 ՀՀ, Երևան
2004 թ.-ի հոկտեմբերի 3 ՀՀ, Երևան
2008 թ.-ի սեպտեմբերի 29 ՀՀ, Երևան
2011 թ.-ի դեկտեմբերի 9 ՀՀ, Երևան
2013 թ.-ի սեպտեմբերի 23 ԼՂՀ, Ստեփանակերտ
2015 թ.-ի օգոստոսի 14 ՀՀ, Երևան

[:]